صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
سايت ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
سازمان ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
مجلات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
وبلاگ ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
فيلم ها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
گروه هاي تبليغي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
نرم افزارها http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
رسانه ها و مطبوعات http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.ir/http://www.ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - واقعه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
منوي بخش ها
پربازديدها
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>جنوب
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/01
بازديد: 6730
واقعه ثبت نشده در تقويم

واقعه ثبت نشده در تقويم

واقعه ثبت نشده در تقويم
سوسنگرد

بعد از ظهر روز 26 آبان‌ماه سال 1359 آخرين سربازان دشمن بعثي با سراسيمگي و ترس شهر سوسنگرد را ترك كردند و اين شهر دوباره به دست رزمندگان اسلام افتاد، اما اين واقعه مهم در تقويم كشور ثبت نشده است.

شهر سوسنگرد يكي از شهرهاي تابع شهرستان دشت آزادگان است كه در اوايل جنگ كنترل آن به دست دشمن بعثي افتاد ولي با توجه به اينكه اين شهر براي تصرف شهر اهواز كه هدف اساسي عراق در جنگ بود بسيار مهم و حياتي بود خارج شدن آن از دست دشمن براي رزمندگان ايراني بسيار حائز اهميت بود و سرانجام از خود گذشتكي آنها با تعداد نيروها و ادوات جنگي بسيار كمتر از دشمن باعث شد اين شهر در 26 آبان ماه سال 1359 از دست دشمن خارج شد و اينگونه روياي تصرف مركز خوزستان از سوي عراقي ها با فداكاري سربازان ايراني نقش بر آب شود.

منطقه اي كه سوسنگرد در آن قرار داشت جبهه مياني خوزستان بود و منطقه اي وسيع شامل حميديه، سوسنگرد و بستان را شامل مي شد. عراق با كنترل آن مي توانست در هر قسمت از آن به جاده اصلي اهواز - حميديه - سوسنگرد و بستان دست پيدا كند.

عراق با كنترل سوسنگرد مي توانست در هر قسمت از آن ، به جاده اصلي اهواز - حميديه - سوسنگرد و بستان دست پيدا كند.

عراق در اين منطقه داراي يك لشكر رزهي با سه تيپ، يك گردان نيروهاي مخصوص، يك گردان پياده، دو گردان كماندو، يك گردان شناسايي و 900 نفر از افراد جيش الشعبي مستقر كرده بود در حاليكه كل نيروهاي ايراني را تيپ سوم لشكر 92 زرهي، رزمندگان سپاه پاسداران، نيروهاي ژاندارمري سوسنگرد و گروه جنگ هاي نامنظم شهيد چمران تشكيل مي داد.

بعد از متوقف شدن پيشروي دشمن در جنوب غربي اهواز و عدم موفقيت آنان براي اشغال اين شهر، تلاش اصلي دشمن معطوف به اين موضوع شد تا در غرب، محور اهواز - حميديه - سوسنگرد - بستان را قطع كند و به ترتيب تقدم ابتدا حميديه يا سوسنگرد و يا بستان را اشغال كند.

بدين ترتيب از اوايل آبان ماه سال 1359 ارتش عراق پس از استقرار لشكر 9 زرهي در جنوب هويزه، شهر سوسنگرد را از جهات مختلف مورد تهديد قررار داد.
عمليات سوسنگرد

در روز 22 آبان فعاليت دشمن اطراف سوسنگرد افزايش يافت و هلي كوپترهاي عراقي مواضع پدافندي ايران كه در محور حميديه - سوسنگرد مستقر بودند را گلوله باران كردند و در ساعت 8 و 45 دقيقه همان روز شهر سوسنگرد بمباران شد و توپخانه دشمن از ساعت 4 تا 7 صبح آتش خود را به روي شهر سوسنگرد فرو مي ريخت. نيروهاي هوايي و توپخانه هاي ايران نيز متقابلا در محور طلائيه - هويزه - سوسنگرد واحدهاي دشمن را بمباران كردند.

در روز 23 آبان از ساعت 4 و 30 دقيقه صبح شهر سوسنگرد از تمام جهت ها زير باران گلوله توپخانه دشمن قرار گرفت و هلي كوپترهاي دشمن نيز محور حميديه- سوسنگرد را مورد حمله قرار دادند و در پوشش اين آتش سنگين واحدهاي زرهي دشمن از سمت غرب و جنوب به طرف سوسنگرد به حركت درآمدند اين در حالي بود كه نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران و ژاندارمري مستقر در ساير محورها تنها مجهز به سلاح سبك و ضد تانك بودند.

پس از آغاز حمله دشمن به سوسنگرد و محاصره آن و مقاومت شجاعانه مردم شهر كه اجازه ندادند نيروهاي دشمن شهر را به طور كامل اشغال كنند شهر سه روز در محاصره كامل دشمن قرار داشت.

در ساعت 6 و 30 دقيقه صبح روز 26 آبان ماه يگان هايي از نيروهاي مسلح كشور متشكل از تيپ 2 و تيپ 3 از لشكر 92 زرهي اهواز، گروه رزمي 148 پياده از لشكر 77 خراسان، گروه رزمي 37 زرهي شيراز، گروه جنگ هاي نامنظم شهيد چمران با پشتيباني آتش توپخانه و نيروهاي هوايي و هوانيروز به منظور شكست حصر سوسنگرد دست به حمله زدند.

كل نيروهاي ايراني را تيپ سوم لشكر 92 زرهي، رزمندگان سپاه پاسداران، نيروهاي ژاندارمري سوسنگرد و گروه جنگ هاي نامنظم شهيد چمران تشكيل مي داد در حاليكه نيروهاي عراقي ...

گروه هاي جنگهاي نامنظم شهيد چمران در محور ابوحميظه سوسنگرد پيشروي كردند و رزمندگان سپاه و نيروهاي مردمي در محور سوسنگرد - دهلاويه در مقابل تهاجم دشمن مقاومت مي كردند. هنگ ژاندارمري سوسنگرد نيز دوشادوش ساير رزمندگان در دفاع از شهر سوسنگرد شركت داشت.

تيپ 3 لشكر 92 زرهي در يك اقدام به موقع آبادي سبحاني را آزاد كرد و عمليات شمالي دشمن با ناكامي مواجه شد. تيپ 2 لشكر 92 زرهي و گروه جنگ هاي نامنظم شهيد چمران در شمال و جنوب جاده حميديه- سوسنگرد به پيشروي خود ادامه دادند و نيروهاي دشمن را از دو طرف مورد تهاجم قرار دادند.

ساعت 12 روز 26 آبان تلاش دشمن براي اشغال سوسنگرد در هم شكسته شد و كم كم آثار شكست و عقب نشيني در آنان نمايان شد. در بعد از ظهر همان روز عقب نشيني دشمن در شرق سوسنگرد به طرف جنوب آغاز شد و نيروهاي دشمن تلاش مي كردند تا هرچه سريع تر خود را از مهلكه نجات دهند و به جنوب كرخه عقب بكشند.
سوسنگرد

سرانجام در واپسين ساعت هاي روز 26 آبان تمام نيروهاي دشمن صحنه نبرد را ترك و به سمت جنوب فرار كردند، تيپ 2 لشكر 92 زرهي همراه ساير رزمندگان به سوسنگرد رسيد و نيروهاي دشمن در شمال غرب سوسنگرد به مواضع پدافندي خود عقب نشيني كردند و شهر به كنترل كامل نيروهاي جمهوري اسلامي ايران درآمد.

نكات جالب اين عمليات :

اين عمليات پيروزمندانه چند نكته جالب دارد :

كه مهمترين آنها صدور فرمان امام خميني(ره) در روز 25 آبان ماه يعني يك روز قبل از آزادسازي سوسنگرد بود كه آن امام(ره) فرمودند« بايستي تا فردا سوسنگرد آزاد شود» و رزمندگان اسلام در پاسخي سريع و بي درنگ به فرمان رهبر خود فرداي همان روز دشمن متجاوز را از خاك كشور بيرون راندند و سوسنگرد را آزاد كردند.

نكته دوم هم اين بود كه در اين عمليات نيز حضور مردم به خصوص مردم عرب منطقه در مقاومت در برابر دشمن چشمگير بود و آنها همانند خرمشهر و آبادان سدي محكم در مقابل دشمن بودند.

نكته سوم اين واقعه اين است كه متاسفانه در اكثر و شايد در همه تقويم هاي كشور اسمي از سالروز آزادسازي و فتح سوسنگرد به ميان نيامده و در حاليكه وقايعي با اهميت كمتر در تقويم ثبت شده چنين واقعه اي كه فرزندان انقلاب و ايران اسلامي دلاورانه در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت كردند و با حمله اي از سر ايمان و اخلاص دشمن را به بيرون از شهر راندند در تقويم ثبت نشده است.
:
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :